موسسه آموزش عالی آزاد ندا فعالیت خود را از ۱۳۸۶/۰7/15 با مجوز قطعی شماره ۳۵4۱/۲۴ از وزارت علوم تحقیقات و فنآوری آغاز کرده است. از طریق این لینک می توانید اسامی موسسات مجاز فراگیر را در سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری مشاهده نمایید.

اطلاعات موسسه آموزش عالی آزاد ندا در سایت وزارت علوم را از اینجا مشاهده نمایید.

مجوز فعالیت آموزشی موسسه ندا از وزارت علوم