موسسه آموزش عالی آزاد ندا فعالیت خود را از ۱۳۸۶/۰7/15 با مجوز قطعی شماره ۳۵4۱/۲۴ از وزارت علوم تحقیقات و فنآوری آغاز کرده است. از طریق این لینک می توانید اسامی موسسات مجاز فراگیر را در سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری مشاهده نمایید.

اطلاعات موسسه آموزش عالی آزاد ندا در سایت وزارت علوم را از اینجا مشاهده نمایید.

مجوز برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور

مجوز فعالیت آموزشی موسسه ندا از وزارت علوم